ഊരാംവേലിൽ അനീഷ് സി. ജേക്കബ് (45) നിര്യാതനായി

എടത്വ:പാണ്ടങ്കരി ഊരാംവേലിൽ പരേതനായ സണ്ണിയുടെ മകൻ അനീഷ് സി. ജേക്കബ് (45) നിര്യാതനായി. സംസ്കാരം ഇന്ന് (13-05-2021)മൂന്നിന് ഇടകൊച്ചി മക്ബേല സെമിത്തേരിയിൽ.
മാതാവ്. മേരി ജേക്കബ് ഭാര്യ. ബിനി മേടയിൽ ശാലേ൦ ഹൗസ് (പാണ്ടനാട്). മകൻ. എബൻ. സഹോദരൻ . അജീഷ് സി ജേക്കബ്

Read More

Detailed Family Tree

Obituaries

With profound grief, we inform you the demise of Mr SAJEEV (son of late Mr George Cherian, Illampallil, Thiruvalla). today morning. Let’s uphold the bereaved family in our prayers.
Funeral details are awaited.
O.C.Cherian.
Secretary,
for, Polackal Kudumbayogam

എടത്വ:പാണ്ടങ്കരി ഊരാംവേലിൽ പരേതനായ സണ്ണിയുടെ മകൻ അനീഷ് സി. ജേക്കബ് (45) നിര്യാതനായി. സംസ്കാരം ഇന്ന് (13-05-2021)മൂന്നിന് ഇടകൊച്ചി മക്ബേല സെമിത്തേരിയിൽ.
മാതാവ്. മേരി ജേക്കബ് ഭാര്യ. ബിനി മേടയിൽ ശാലേ൦ ഹൗസ് (പാണ്ടനാട്). മകൻ. എബൻ. സഹോദരൻ . അജീഷ് സി ജേക്കബ്

Marriages

Building up

  Building up

   Building up